© 2018 Local Market Research.  

Local Market Research  bvba Tel: +32(0)2.808.85.58  BE 0538753440  E-mail: info@lmov.be

Privacy policy LMOV/LMR 

 

Local Market Research BVBA (hierna genoemd LMR of LMOV) heeft met deze website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door LMR worden geleverd. De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de websites, bevragingen en aanverwanten (“website”) van LMR en elke bezoeker is gebonden door deze regels en voorwaarden. De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen. 

 

1. Toegang tot de website 

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door LMR enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch LMR behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen. 

 

De toegang tot private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie en/of betaling door de bezoeker/gebruiker van de website. De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van LMR en dat door de loutere mededeling van informatie aan LMR, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van LMR. 

 

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie 

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van LMR onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door LMR ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege LMR inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid, juistheid, aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. LMR treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering. 

 

3. Aanwezige links 

Teneinde het bezoek van de website van LMR voor de gebruiker te vergemakkelijken, werden links naar websites van derden aangebracht. 

De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links. 

Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van LMR nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffnde de informatie welke op deze sites wordt verstrekt. 

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan LMR. LMR behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen. 

 

4. Bescherming van intellectuele rechten 

Het logo, evenals alle bedrijfsnamen van LMR en LMOV behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van LMR. LMR draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van LMR, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste LMR in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om eventueel inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen. 

 

5. Privacy Policy 

Teneinde de verstrekking van informatie door LMR aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, email-adres, adres, bedrijfsnaam, land, ondernemingsnummer, telefoonnummer, waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. LMR heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. LMR eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen. Meer informatie omtrent deze Privacy Policy kan u bekomen via ons contactformulier. 

 

6. Gedetailleerde informatie over het verwerken van persoonlijke data vanwege Google

LMR gebruikt Google voor analytische doeleinden. Hieronder worden een aantal voorwaarden van Google weergegeven.

Personal Data is collected for the following purposes and using the following services: 

Analytics 

The services contained in this section enable the Owner to monitor and analyze web traffic and can be used to keep track of User behavior. 

Google AdWords conversion tracking (Google) 

Google AdWords conversion tracking is an analytics service provided by Google, Inc. that connects data from the Google AdWords advertising network with actions performed on this Application. 

Personal Data collected: Cookie and Usage Data. 

Place of processing : USA – Privacy Policy 

Google Analytics (Google) 

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this Application, to prepare reports on its activities and share them with other Google services. 

Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network. 

Personal Data collected: Cookie and Usage Data. 

Place of processing : USA – Privacy Policy – Opt Out 

Remarketing and Behavioral Targeting 

These services allow this Application and its partners to inform, optimize and serve advertising based on past use of this Application by the User. 

This activity is performed by tracking Usage Data and by using Cookies, information that is transferred to the partners that manage the remarketing and behavioral targeting activity. 

AdWords Remarketing (Google) 

AdWords Remarketing is a Remarketing and Behavioral Targeting service provided by Google Inc. that connects the activity of this Application with the Adwords advertising network and the Doubleclick Cookie. 

Personal Data collected: Cookie and Usage Data. 

Place of processing : USA – Privacy Policy – Opt Out 

AdRoll (Semantic Sugar, Inc.) 

AdRoll is an advertising service provided by Semantic Sugar, Inc. 

Personal Data collected: Cookie and Usage Data. 

Place of processing : USA – Privacy Policy 

Contacting the User 

Contact form (This Application) 

By filling in the contact form with their Data, the Users authorizes this Application to use these details to reply to requests for information, quotes or any other kind of request as indicated by the form’s header. 

Personal Data collected: Company name, Email and Last Name.