© 2018 Local Market Research.  

Local Market Research  bvba Tel: +32(0)2.808.85.58  BE 0538753440  E-mail: info@lmov.be

Algemene verkoop en verhuurvoorwaarden LMOV KIOSK

LMOV KIOSK, LMOV, Lokaal Marktonderzoek Vlaanderen, vertegenwoordigd door LMR bvba, Frans Pauwelslei 6 2970 's Gravenwezel. Partijen aanvaarden dat de LMR ALGEMENE VOORWAARDEN bestaan uit hierna vermelde Algemene, Verkoops-, Huur-, Onderhouds-, Software- en Connectiviteitsvoorwaarden.

ALGEMEEN 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige LMR bvba Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverleningen (waar inbegrepen verhuur en of onderhoud) en verkopen die LMR bvba (hierna genoemd de leverancier) aanbiedt en op alle contracten afgesloten met de leverancier. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties. b. Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van de leverancier, het plaatsen van een bestelling online of offline en/of het afsluiten van een welk danig contract, erkent de klant dat hij een exemplaar van de LMR bvba Algemene Voorwaarden heeft ontvangen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van alle andere.  

Toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant is uitgesloten, tenzij met bijzonder schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van de leverancier. c. Een met deze voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals voorkomend, en/of gebruik rechtigt de klant niet zich daarop te beroepen en is in zijnen hoofde geen verworven recht. d. Een wijziging van de LMR bvba Algemene Voorwaarden die noodzakelijk en/of nuttig is voor de continuïteit van de dienstverlening treedt op de dag van kennisgeving (datum van verzending geldt) in werking. In deze hypotheses is de klant niet gerechtigd om het contract te beëindigen noch om uit dien hoofde eender welke schadevergoeding te vorderen. e. De LMR bvba Algemene Voorwaarden zijn tevens te raadplegen op de website van de leverancier. Op www.lmov.be f. Enige eventuele nietigheid van één der onderhavige bepalingen zal geen afbreuk doen aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen.

2. Bestellingen a. Elke prijsopgave, voorstel, bestek, offerte, bestelformulier al dan niet online of welk ander document dan ook uitgaande van de leverancier, wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen “aanbod” uit en bindt de leverancier niet. b. Een aanvaarding door de klant van een onder punt 2.a voormelde prijsopgave, voorstel, bestek, offerte of het plaatsen van een bestelling door de klant, maakt een “aanbod” uit van de klant aan de leverancier, waarbij deze laatste slechts verbonden is na schriftelijke aanvaarding van dat aanbod door haar directie, met dien verstande dat de factuur uitgaande van de leverancier of de loutere terbeschikkingstelling van de dienst en/of levering van het goed, steeds als aanvaarding geldt. Vertegenwoordigers of verkopers van de leverancier zijn niet gemachtigd om een bestelling te aanvaarden noch, in het algemeen, om de leverancier te verbinden. c. De leverancier is gerechtigd een van de klant uitgaand aanbod tot contracteren of bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, zelfs indien de bestelling gebaseerd is op een door de leverancier verstrekte offerte of prijsopgave. Indien de leverancier een bestelling slechts gedeeltelijk aanvaardt, dient hij de klant hiervan in kennis te stellen en wordt de klant geacht hiermede in te stemmen behoudens aangetekend schrijven, houdende herroeping van zijn gehele bestelling, binnen de 7 werkdagen na voormelde kennisgeving. d. Bestellingen van de klant zijn onherroepelijk. e. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed en/of dienst(en) te kennen. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het goed en/of dienst en geen verdere informatie te behoeven. f.De klant erkent het goed en/of dienst, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven of te gebruiken. g. Foto’s, tekeningen, illustraties, technische kenmerken en dergelijke worden enkel ten titel van inlichting overgemaakt, zijn niet bindend en zijn benaderende aanwijzigingen en kunnen eenzijdig door de leverancier gewijzigd worden. De leverancier is gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot haar klanten op te slaan, te bewaren en te gebruiken conform de wetgeving terzake. 3. Leveringstermijn a. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van de leverancier. b. De inontvangstneming door de klant der goederen en/of diensten, houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, zelfs al is er een bijkomende termijn geweest en geeft geen recht op enige schadeloosstelling welke dan ook. Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant enkel de leverancier per aangetekend schrijven in gebreke stellen de levering uit te voeren. Indien de levering niet binnen 6 weken na de ingebrekestelling geschiedt, kan de klant de overeenkomst ontbinden zonder enig recht op schadevergoeding. c. Indien de leverancier, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen gestelde leveringstermijn, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen, de uitvoering schorsen of het contract ontbinden zonder enige welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

4. Levering en installatie a. De levering van het goed en/of dienst, met inbegrip van overdracht van risico’s der goederen, vindt plaats op het ogenblik van in ontvangstname ervan door de klant. b. De klant erkent dat hij over voldoende kennis beschikt om gebruik te maken van de door de leverancier aangeboden diensten en/of goederen. c. Ten verzoeke van de klant kunnen de goederen door de leverancier geïnstallleerd worden tegen de tarieven die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt en in het contract vermeld. d. In de installatieprijs is enkel begrepen, met uitsluiting van alle andere, een eenmalige installatie van de door de leverancier geleverde goederen/diensten. Elke nieuwe installatie zal aanleiding geven tot facturatie aan de alsdan geldende installatie-tarieven. In geval van installatie door de leverancier, zal de klant aan de leverancier of aan de door leverancier aangestelde derde de nodige toegang verlenen en de nodige gegevens tot installatie meedelen. d. De klant is ertoe gehouden, op zijn kosten en voor zijn risico, om alle nuttige gegevens (o.m. aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren, wifi code enz.) aan de leverancier mede te delen alsmede de geschikte lokalen met alle nodige installaties en aansluitingen te voorzien. Indien de levering en/of installatie niet kan plaats hebben op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal het surplus aan kost (met inbegrip van vervoerkosten) aan de klant gefactureerd worden aan de bij de totstandkoming van het contract geldende tarieven. f. Behoudens uitdrukkelijk protest door de klant binnen de 3 werkdagen, per aangetekend schrijven, na installatie door de leverancier, wordt deze geacht te zijn uitgevoerd conform de bestelling van de klant en volgens de regels van de kunst. g. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de levering van verschillende goederen aanzien als afzonderlijke contracten, zelfs indien deze op dezelfde bestelbon voorkomen. Technische problemen, gebreken, niet-levering van het ene goed, doet in hoofde van de klant in geen enkel geval afbreuk aan zijn betalingsverplichting voor het andere goed. h.

 5. Prijzen a. De prijzen en tarieven zijn deze die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt (en tevens geldend voor ondermeer installatie, vervoer, revisie, e.a.) en waarvan de klant erkent kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden. b. Alle prijzen en tarieven zijn netto, af magazijn tenzij anders overeengekomen, inclusief normale verpakking, exclusief eenderwelke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, BTW, heffing, taks, rechten, kost, boete, of andere, welke de klant op onherroepelijke en bijzondere wijze verklaart te zijne laste te nemen en desgevallend de leverancier te vrijwaren.

6. Betalingen a. Behoudens andersluidende bepaling, zijn alle facturen van de leverancier contant, zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant, betaalbaar op één der op de factuur vermelde bankrekeningen van de leverancier of te zijner zetel. Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de 8 dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn. b.  Iedere door de leverancier ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur. c. Bij gebreke aan niet of niet tijdige betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. d. Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan wordt het openstaand bedrag, automatisch, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd :  ten titel van nalatigheidsinteresten met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der algehele betaling. De leverancier heeft tevens recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten. f. In geval van enig onbetaald saldo, is de leverancier gerechtigd om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling noch notificatie, elke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren goederen en/of prestaties. Partijen komen overeen dat de betaling van facturen een essentiële verplichting is in hoofde van de klant. Bovendien is de garantie alsdan van rechtswege opgeheven, zonder dat deze opheffing de garantieperiode verlengt. f. Een betwisting, aanspraak, vordering tot schorsing of beëindiging, niet-levering of welke andere dan ook van de klant betreffende een onderdeel van het contract of het gehele contract, kan door de klant niet worden ingeroepen opzichtens een ander onderdeel of een ander contract, inzonderheid niet ter verrechtvaardiging van de niet-betaling voor deze laatsten. G. De leverancier is gerechtigd om, binnen de wettelijke bepalingen terzake, aan de klant facturen uit te reiken en te bewaren via electronische data. h. Elke factuur is geldig geadresseerd aan het in het contract vermeld adres, zelfs in geval van wijziging van maatschappelijke zetel, behoudens na notificatie desbetreffend per aangetekend schrijven door de klant.

7. Gebreken a. Indien de door de leverancier geleverde goederen of diensten -al dan niet online- bij de levering, zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet-conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat tijdstip te laten acteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument. Binnen de drie dagen na levering dient de klant de leverancier per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet-conformiteit met afschrift van voormeld document waarop acte. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard. b. Vrijwaring voor verborgen gebreken is beperkt tot de waarborgperiode en tot de kostprijs van het gebrekkige onderdeel of toestel, met uitsluiting van elke andere schade waaronder, onder andere, genotsderving en winstderving. c. Indien schade veroorzaakt werd zowel door een gebrek in het toestel als door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is, is de aansprakelijkheid van de leverancier uitgesloten. d. In geen geval kunnen goederen naar de leverancier worden teruggestuurd zonder zijn voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Alle terugzendingen dienen te geschieden binnen de acht dagen na instemming tot terugzending

8. Schorsing & Beëindiging a. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de betalingsvoorwaarden of aan enige andere verbintenis van het contract, alsmede in geval van faillissement, stopzetting, liquidatie of een gelijkaardige situatie, kan de leverancier, van rechtswege, zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn, de uitvoering van zijn verbintenissen opschorten tot aan betaling van de vervallen factuur of tot aan uitvoering van de verbintenis, of de overeenkomst voor ontbonden verklaren wegens contractbreuk lastens en voor risico van de klant, onverminderd recht op schadevergoeding voor de leverancier. b. In geval dat aan de klant bij vonnis een opschorting van betaling wordt toegekend in het kader van een gerechtelijk akkoord of gelijkaardige situatie, blijven de niet-uitvoeringsexceptie, het voormeld uitdrukkelijk alsmede het stilzwijgend ontbindend beding naar gemeen recht gelden. De leverancier herwint bovendien de volle uitoefening van zijn rechten indien de interesten en lasten van de schuldvordering die sinds de toekenning van de opschorting lopen, niet worden betaald. c. Indien verschillende toestellen of diensten in één overeenkomst werden gegroepeerd, is de leverancier, in voorvermelde gevallen, gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen/schorsen in haar totaliteit of gedeeltelijk voor één of meerdere toestellen of diensten afzonderlijk.

8.1 Tenzij anders werd overeengekomen wordt de overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen op het einde van de overeengekomen duurtijd, middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending van ten vroegste twee maanden en ten laatste één maand vóór het verstrijken van het contract, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.

9. Aansprakelijkheid a. De aansprakelijkheid van de leverancier voor eenderwelke genots-, winstderving en/of indirecte of directe schade is steeds, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten. b. Elke welkdanige aansprakelijkheid van de leverancier is steeds, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt door de door hem geleverde goederen/diensten aan enig ander, al dan niet verbonden, goed en door enige handeling die hij of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en/of enig gevolg heeft op enig ander, al dan niet verbonden, goed, hardware, software, data, netwerken, modems, internet, of enig andere. c. In geval de leverancier per impossibile gehouden zou zijn enige schadevergoeding te betalen, om welke reden dan ook, zal deze zich in ieder geval beperken tot de vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere. In geval van een verkoop kan deze vergoeding maximaal de netto-prijs bedragen van het goed of in geval van een dienst (verhuur, onderhoud, software platform of ander) de netto-prijs van de dienst over een periode van 3 maand, die het voorwerp uitmaakt van het desbetreffend contract én waarmee de schade rechtstreeks verband houdt. d. De in de overeenkomst vermelde prestaties worden door de leverancier als zijnde een middelenverbintenis, naar best vermogen en binnen de technische beperktheden uitgevoerd. e. Indien er een expliciete verplichting lastens de klant is opgenomen in de LMR bvba Algemene Voorwaarden, is elke (mede-) aansprakelijkheid van de leverancier, overeenkomstig de in artikel 9.a tem 9.c voormelde bepalingen, uitgesloten.  

10. Eigendomsvoorbehoud a. De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen eigendom van de leverancier blijven, in geval van aankoop, tot de koopprijs in hoofdsom en accessoria volledig betaald is alsmede, in geval van huur, gedurende de gehele periode van huur. Tot zolang is de klant niet gerechtigd de goederen aan derden in pand of borg te geven of over te dragen en dient hij zich te verzetten tegen eventuele inbeslagname alsmede de leverancier hiervan per kerende in kennis te stellen. b. De goederen mogen in geen enkel geval het voorwerp uitmaken van enige welkdanige borgstelling, inpandgeving, onderhuur, ontlening, overdracht van huurrechten of andere door de klant. c. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op het goed, is de klant ertoe gehouden om binnen de 24u de leverancier te informeren alsmede onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen. d. In geval van overdracht of pandbeslag zijner handelsfonds, dient de klant alle maatregelen te nemen opdat de goederen daarvan geen deel uitmaken. e. Indien de klant niet de eigenaar is van het onroerend goed waar het toestel zich bevindt, of indien hij ophoudt eigenaar te zijn tijdens de duur van de overeenkomst, dan verbindt de klant zich ertoe aan de eigenaar van het onroerend goed per aangetekend schrijven, verstuurd uiterlijk voor de dag van de plaatsing van het toestel in het onroerend goed, kennis te geven dat het toestel aan de klant niet toebehoort en dus niet mag begrepen worden in het voorrecht vermeld in artikel 20.1° van de wet dd. 16.12.1851 alsmede aan de hypothecaire of pandhoudende schuldeiser op het handelsfonds van de klant. f. De klant is er tevens toe gehouden de coördinaten van de onder punt e vermelde derden aan de leverancier ter kennis te geven op het ogenblik van sluiting van de overeenkomst. g. Ingeval van wijziging van eigendom van het onroerend goed, tijdens de duur van onderhavige overeenkomst, is de klant er tevens toe gehouden om binnen de 48u na kennisname van eigendomsoverdracht, de nieuwe eigenaar op voormelde wijze te notifiëren alsmede de leverancier daarvan in kennis te stellen. h. Elke welkdanige kosten, waarinbegrepen honoraria, gerechts- en administratieve kosten, waartoe de leverancier in de onder punten a tot g voormelde eventualiteiten genoodzaakt wordt ter vrijwaring van zijn eigendomsrecht op het toestel, dienen op zijn eerste verzoek door de klant vergoed te worden, met desgevallend indeplaatsstelling met uitoefening van de rechten van deze laatste.  i. De klant zal de tekens, handelsmerken, nummers of andere identificatiemiddelen van het goed, onderdeel of dienst, niet veranderen, verwijderen of misvormen. k. Onder dit artikel vermelde verplichtingen in hoofde van de klant gelden op straffe van zijn aansprakelijkheid ten belope van de saldo boekwaarde van betreffende goed en van alle onbetaalde netto huurbedragen.

11. Ingeval van insolventie of dreigende insolventie, behoudt de leverancier zich het recht voor om bestellingen, zelfs voorafgaandelijk aanvaarde, leveringen of prestaties op te schorten.

12. Overdracht a. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de leverancier, is de overeenkomst en/of daarin vermelde rechten en plichten, noch geheel noch gedeeltelijk, overdraagbaar in hoofde van de klant. b. De leverancier is er steeds toe gerechtigd de overeenkomst, en/of daarin vermelde rechten en/of plichten en/of voortvloeiende vorderingen, vergoedingen, met in begrip van alle aanhorigheden, geheel of gedeeltelijk, alsmede de eigendom van betreffende goederen, aan een derde over te dragen of in pand te geven. De klant erkent en aanvaardt dat deze derde desgevallend de overgedragen rechten en/of plichten en/of vorderingen van de leverancier ten opzichte van de klant kan uitoefenen en verbindt zich ertoe om op het eerste verzoek van de leverancier ieder document te ondertekenen dat vereist is voor de juridische en administratieve regularisatie van de overdracht, die hem desgevallend eenvoudigweg bij aangetekend schrijven kan betekend worden.

13. Bewijsvoering a. Alle mededelingen, kennisgevingen, contracten, documenten of ander worden door de leverancier rechtsgeldig gegeven aan het in het contract vermelde adres van de klant, en dit zelfs per e-mail of eender elke andere vorm van elektronische registratie. b. Alle zendingen, behoudens deze per aangetekende brief, die de klant op onder voormeld artikel a vermelde wijze verstuurt, kunnen alleen aan de leverancier worden tegengesteld mits een bericht van ontvangst van deze laatste. 14. Tenzij anderszins in deze Aanvullende voorwaarden is vermeld, worden de Services en Software verstrekt in de toestand waarin deze zich bevinden (“AS-IS”). Voor zover wettelijk is toegestaan, verlenen we geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, waaronder de stilzwijgende garanties inzake afwezigheid van een inbreuk op rechten van derden, verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel. We doen geen toezeggingen over de inhoud binnen de Services. Bovendien verlenen we geen enkele garantie dat (a) de Services en Software voldoen aan uw behoeften en doorlopend beschikbaar, ononderbroken, tijdig, veilig of zonder fouten zijn; (b) de resultaten die via het gebruik van de Services of Software kunnen worden verkregen, effectief, nauwkeurig, betrouwbaar of representatief  zijn; (c) de kwaliteit van de Services of Software of het aantal deelnemende respondenten voldoet aan uw verwachtingen; of dat (d) fouten of storingen in de Services of Software worden gecorrigeerd. LMR kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aantal respondenten of de inhoud van hun antwoorden. 14.2 We sluiten specifiek alle aansprakelijkheid uit voor handelingen die het gevolg zijn van het gebruik van de Services, produkten of Software. U kunt de Services of Software naar eigen inzicht en op eigen risico gebruiken en u bent zelf volledig verantwoordelijk voor eventueel gegevensverlies ten gevolge van uw gebruik van en toegang tot de Services of Software. 

HUUR- & ONDERHOUDSVOORWAARDEN I. Gemeenschappelijke bepalingen: 1. Toepassingsgebied a. Behoudens de hierna onder punt I, II en III vermelde andersluidende bepalingen, maken de voormelde VOORWAARDEN-ALGEMEEN hiervan integrerend deel uit. b. Behoudens de hierna onder punt II en III vermelde andersluidende bepalingen, zijn onderhavige onder punt I vermelde gemeenschappelijke bepalingen van toepassing op alle huur en/of onderhoudscontracten die afgesloten worden tussen de leverancier en de klant. 2. Duurtijd a. Behoudens andersluidende bepaling, worden de huur/onderhoudsovereenkomsten afgesloten voor een vaste, onherroepelijke en bepaalde duur die op de overeenkomst vermeld staat. b. Behoudens anders overeengekomen, gaat de duurtijd in op de dag van levering. Wanneer een onderhoudsovereenkomst zou gepaard gaan met een huurovereenkomst, heeft zij dezelfde duurtijd als deze laatste, eventueel verlengd samen met de huurovereenkomst bij niet tijdige opzegging. c. Indien meerdere toestellen binnen één contract worden geleverd op verschillende data, wordt de datum van levering geacht deze te zijn van het laatst geleverde toestel zodat de einddatum voor al deze toestellen dezelfde is. Tenzij anders overeengekomen, zal de prijs voor de eerder geleverde goederen pro rata vanaf de respectievelijke dag van levering aangerekend worden. d. Aan het einde van deze bepaalde periode wordt de overeenkomst telkens aan dezelfde voorwaarden vernieuwd voor een periode van 12 maanden behoudens opzegging door een der partijen per aangetekend schrijven, uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag. Een opzeg, heeft, ongeacht haar datum van notificatie doch voor zover de minimumopzegduur van 3 maanden wordt geëerbiedigd, uitwerking ter beëindiging van de overeenkomst op de eerstvolgende vervaldag van de overeenkomst, met dien verstande dat de klant tot op deze laatste dag alle facturen verschuldigd blijft. In totaal kan de overeenkomst vijf keer verlengd worden telkens voor een periode van 12 maanden, waarna zij van rechtswege een einde neemt. E. I.6 vermelde forfaitaire schadevergoeding. f. De overeenkomst dooft niet uit noch bij gehele noch bij gedeeltelijke onmogelijkheid van uitvoering ingevolge de wil van de klant noch ingevolge een vreemde oorzaak, waarvan het risico steeds ten laste van de klant blijft. In geval van eender welke beschadiging van het toestel door een vreemde oorzaak, waar inbegrepen rook, brand, vandalisme, is de leverancier gerechtigd om de overeenkomst ten laste en voor risico van de klant te beëindigen, waarbij de leverancier gerechtigd is op een schadevergoeding zoals voorzien in hierna vermeld artikel I.6. Verbreking. g. De overeenkomst kan niet door de klant geschorst noch verbroken worden zonder afbreuk te doen aan de rechten in hoofde van de leverancier noch kan de prijs verminderd of geschorst worden noch kan aanspraak gemaakt worden op enige schadeloosstelling door de klant, om reden van volledig of gedeeltelijk verlies van het genot van het goed, onvoldoende rendement, beschadiging, tijdelijke onbruikbaarheid om reden van onderhoud, wifi of andere verbindingsproblemen, herstelling, brand, rook, water, vandalisme, diefstal, verhuizing, transformatie, stopzetting of overlating van handelsfonds of andere. h. In geval van schorsing van de verplichtingen in hoofde van de leverancier wegens exceptie de non adimpleti contractu, blijft de klant de aan het contract verbonden prijs verschuldigd, die hem gefactureerd zal worden. Deze prijs omvat ondermeer en minstens de huurprijs voor huur en de eventuele forfaitaire minimum prijs voor onderhoud. i. De duurtijd en/of haar aanvang heeft geen gevolg voor het bestaan van de overeenkomst en de rechten en plichten die daaruit voor partijen voortvloeien.

Gebruik van het materiaal a. De klant verbindt zich ertoe het materiaal uitsluitend te gebruiken op de plaats voorzien in de overeenkomst. b. De klant verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal als goede huisvader te gebruiken, en zal ondermeer: 1° Het materiaal op normale wijze en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van de leverancier gebruiken en het steeds in goede bedrijfsstaat handhaven. 2° De klant verbindt zich ertoe het onderhoud en de herstellingen van de gehuurde uitrusting uitsluitend te laten uitvoeren door de leverancier of door derden, aanvaard door de leverancier. 3° De klant verbindt zich ertoe de leverancier tijdens de normale kantooruren toegang te verlenen tot de uitrusting voor controles die door de leverancier noodzakelijk worden geacht. 4° De klant dient de leverancier onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle schade, defecten, vernieling of diefstal van het materiaal, evenals van elk ongeval of voorval dat de goede bedrijfsstaat zou kunnen beïnvloeden. 5° De klant zal gepaste technische en andere faciliteiten voorzien om de installatie van de gehuurde uitrusting vlot te doen verlopen. De klant zal geschikte aansluitingen voorzien voor een optimale werking van de gehuurde uitrusting en zal alle toepasselijke veiligheidsvereisten en richtlijnen in acht nemen. 6° De klant is alleen aansprakelijk en zal de kosten moeten dragen voor elk niet-conform of slecht gebruik van de gehuurde uitrusting, voor het gebruik van onderdelen of toeleveringen die niet door de leverancier worden geleverd, evenals voor het gebruik van niet-conform materiaal en voor verplaatsingen die niet door de leverancier werden uitgevoerd. 5. Verzekering a. Als bewaker en houder van het goed is de klant vanaf de levering en gedurende de gehele duur van de overeenkomst, bij uitsluiting van de leverancier, verantwoordelijk opzichtens zichzelf en elke derde voor alle lichamelijke, materiële of andere, rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door het goed of ingevolge het gebruik ervan, ongeacht de oorzaak. De klant dient op zijn kosten en voor zijn risico een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid af te sluiten voor het gehuurde goed en aanvaardt de leverancier tegen elk verhaal van een derde te vrijwaren. B. De klant is ertoe gehouden de leverancier binnen de 24u te verwittigen van ieder verlies, brand, diefstal, beschadiging, e.a d. In geval van geheel of gedeeltelijk verlies, niet gedekt door een polis en ongeacht de oorzaak, dient de klant ofwel het gehuurde toestel op zijn kosten in de oorspronkelijke staat te herstellen, waarbij de huur doorloopt, ofwel kan hij de overeenkomst beëindigen mits vergoeding aan de leverancier van een bedrag gelijk aan de volledige resterende duurtijd en, op de wijze zoals voorzien in voormeld artikel I.6. e. 6. Teruggave a. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, verbindt de klant zich ertoe om het toestel op einddag van de huurovereenkomst transportklaar ter beschikking te stellen van de leverancier. b. Met het oog op terugname van het toestel, machtigt de klant hierbij, uitdrukkelijk en onherroepelijk, de leverancier om zijn gebouwen, tijdens de kantooruren, te betreden. c. Per laattijdige dag is de klant een vergoeding verschuldigd gelijk aan de prorata huurprijs vermeerderd met éénderde. Indien het toestel op voormelde datum niet wordt teruggegeven, is de leverancier gerechtigd om het toestel aan de klant, ten titel van verkoop, houdende overdracht van eigendom en risico, te factureren aan de op dat ogenblik geldende marktprijs onverminderd het recht een hogere reële schadevergoeding te vorderen en integrale aansprakelijkheid van de klant.  15. Bevoegdheid a. Alle geschillen waartoe het contract aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de leverancier. De leverancier behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens maatschappelijke zetel of woonplaats. b. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.